Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

pomidorowykris
3468 8bf3

June 07 2015

pomidorowykris
8988 710f 500
Kiedyś to były zające!
(Aleksandreid, ok. 1338-1344 r.)

June 06 2015

pomidorowykris
5979 dc4d 500
"-Znalazł coś?
-Ch*ja tam znalazł..."

(„Flaisch macht Flaisch”- mięso za mięso, grafika niemiecka z 1555 r)
P.S. Chcą go przekupić rybką, ale ni ch...
pomidorowykris
4994 5e29
Tylko kobieta oczytana jest piękna, nawet jeśli nie jest blondynką...
(Klub książki,ok. 1510-1520, The J. Paul Getty Museum)
pomidorowykris

Początek

Świat, to dwie przenikające się energie. Żadna z nich nie jest do końca zła ani dobra. Jasność ma w sobie kojący błękit, perlisty śmiech dziecka i świeżość poranka. Ma także żar pustyni, odbicie zachodzącego słońca na katowskim mieczu i ogień trawiący jasnym płomieniem wszystko, co mamy najdroższe .
pomidorowykris
8244 c429
pomidorowykris
Jesteś bogata?

Masz srebro we włosach, złoto w zębach, kryształy w nerkach, cukier we krwi, kamienie w pęcherzyku żółciowym, ołów w nogach, żelazo w arteriach, jęczmień w oku oraz nieprzebrane zapasy naturalnego gazu.

Jeśli nie, to się jeszcze nie dorobiłaś...

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl